Tekst fra Italienska Palatset's hjemmeside 

I ett undersökande genom video, installation, skulptur, text, broderi och performance möts tre unga kvinnliga konstnärer.

Köttet i utställningens titel rör sig symboliskt genom rummen iklätt olika roller - köttet i form av ett jag och jagets upplösning i förhållande till andra, köttet som barn, kvinna, mor, näring, hem och förutsättning. Likt artärer sammanlänkar de röda trådarna konstnärernas olika praktiker.

——- - - - - - - —— - - - - - - - -

Kajsa Haagens arbeten flätar samman mytologiska och konsthistoriska referenser med samtida spörsmål om betraktelseperspektiv, makt och rädsla. Med textila material och performance låter hon ofta den egna kroppen agera som symbolisk eller faktisk utgångspunkt. Sluka, förstöra, förtära - kroppen som en behållare för fruktan, vars håligheter och lemmar kan förvrängas och förlängas. Det aktiva och passiva - kroppen och blicken som en reflektion av konsthistorien, att betrakta och att bli betraktad.

https://www.kajsahaagen.com

María Kristín H. Antonsdóttir är född och uppvuxen på Island och bor sedan 2013 i Köpenhamn. I sin praktik intresserar hon sig för på vilket sätt natur, kultur och samhälle påverkar vår identitet - hur de och spelar en roll i att forma oss, både som individer och som samfund. María arbetar tvärs över flera olika medier och sinnen i foto, video, performance, tryck, ljud, text och lukt. Hon finner material från olika arkiv och binder dem samman i en collage-orienterad process.

https://www.mariakristin.dk

Sofie Markinhuhtas konstnärskap kretsar kring omhändertagande, omsorg, ansvar och makt. Med ett queerperspektiv närmar hon sig konventioner till viss del utifrån och använder sig av lekfullhet som en taktik för att komma närmare saker som känns svåra. Sofie har en bakgrund inom fotografi och arbetar nu med installation, text, video och performance. Arbetet har ofta en social aspekt - som att samtal ligger till grund som förberedelse, att publiken bjuds in att delta eller att material samlas in från människor över tid.

https://lost.horse

—— - - - — — - - - - - - - - - - -

Sofie Markinhuhta (SE/NO) och Kajsa Haagen (SE) gick på den förberedande Kronobergs Konstskola (Växjö). De har båda en kandidatexamen i fri konst från Konsthögskolan i Bergen.

María Kristín H. Antonsdóttir (IS/DK) tar just nu sin master i fri konst på Konsthögskolan i Funen.

Using Format